Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
  Psiko-Sosyal Servis

  GENEL TANITIM

  Ceza infaz kurumlarında psiko-sosyal yardım servisi çalışmaları "Standartlar Sistemi" çerçevesinde oluşturulan "İyileştirme Haritası" kapsamında yürütülmektedir. Bireylerin kendileri ve yaşadıkları sosyal çevreleri ile ilgili psiko-sosyal özelliklerini içeren çalışmalar psiko-sosyal servis uzmanları tarafından yapılmaktadır. Ceza infaz kurumu psiko-sosyal yardım servislerinde psikolog ve sosyal çalışmacı görev yapmaktadır. Psiko-sosyal servis uzmanları planlama, yürütme ve izleme değerlendirme çalışmalarını mesleki bilgi ve uzmanlık alanı çerçevesinde yürütür. Mesleki yöntem ile inceleme, problem çözme, gözlem, görüşme, rapor yazma ve dosyalama gibi teknikleri çalışmalar sırasında kullanır.

  A - Hükümlü - Tutukluya Yönelik Hizmetler

  a. Kuruma Girişteki Hizmetler

  1. Kuruma yeni gelen hükümlü-tutukluyla geçici kabul bölümünde azami ilk 3 gün içinde görüşmesini yapar.
  2. Yapılan bu ilk görüşmede uzman kendini ve kurumda yürütülen psikolojik hizmetleri tanıtır.
  3. Hükümlü veya tutuklunun uzmana hangi durumlarda ve nasıl başvurabileceğini anlatır.
  4. Bu görüşmede hükümlü-tutukludan genel bilgiler ile varsa daha önce yaşadığı psikolojik rahatsızlıkları ve gördüğü tedaviler, herhangi bir madde bağımlılığı olup olmadığı gibi bilgiler alınır.
  5. Görüşme sonucunda elde edilen bilgiler hükümlü-tutuklu tanıma formuna kaydedilir.

   

  b. Kurum Sürecindeki Hizmetler

  1. Hükümlü-tutuklunun kendi talebi, kurum çalışanlarının yönlendirmesi ve psiko-sosyal servis uzmanları tarafından bireysel psikolojik görüşmeler yapılır.
  2. Hükümlü-tutuklunun mesleği konusunda bilgi alır. Kurumda bulunan iş yurdu ve mesleki eğitim atölyelerine katılımı konusunda bilgi aktarımında bulunur.
  3. Gerekli gördüğünde hükümlü-tutuklunun aile üyeleri ile görüşme yaparak sorunların tespit ve çözümlenmesine yardımcı olur.

   

  c. Salıverilmeye Hazırlık ve Salıverilme Sonrası Hizmetler

  1. Salıverilme sonrası hazırlık çalışmaları kapsamında sosyal yaşama adapte olmalarına yönelik görüşmeler yapar.
  2. Hükümlünün salıverilme sonrası yaşamına ilişkin sosyal çevresi ile ilişkiye geçer.
  3. Hükümlünün salıverilme sonrası yapabileceği işler, işyerleri ve gerekleri konusunda bilgi aktarımında bulunur.

   

  B - Personele Yönetlik Hizmetler

  Kurum personelinin sorunlarının tespiti ve çözümü için gerekli gördüğü durumlarda grup yada bireysel görüşmeler yapar.

  C - İdari Görev Yetki ve Sorumluluklar

  1. Hükümlü-tutuklunun psiko -sosyal özelliklerini, davranışlarının nedenlerini değerlendirmek, açıklamak ve bilgi aktarımında bulunmak amacıyla Disiplin ve İdare Kurulunda görev alır. Kurul toplantılarına katılır, oy kullanır.
  2. Disiplin kurulunda ;
   • İnfaz rejimine uyan, kendisine uygulanan tretman çalışmalarında olumlu gelişmeler kaydeden hükümlü-tutuklunun ödüllendirilmesini idareye teklif eder.
   • Disiplin soruşturması gerektiren durumlarda tutanakları okur, gerekli görüyorsa tutanağı tutan kişi ve hükümlü-tutuklu ile görüşmeler yapar.
  3. İdare Kurulunda ;
   • Hükümlünün müşahede ve sınıflandırılma aşamalarında görev alır.
  4. Yayın Seçici Kurulun üyesidir. Kurulla ilgili görevleri yapar.
  5. Kurum içinde günlük yaşamın programlanmasında, mesleki formasyonu idareye görüş ve öneriler bildirir.
  6. Personel hizmet içi eğitim seminerlerinde konusu ile ilgili görev alır. Eğitici personel olarak derslere girer.

   

  D - Diğer Mesleki Çalışmalar

  1. Ceza infaz kurumu yönetimi, infaz ve diğer mesleki konulardaki konularda araştırma kaynak ve dokümanları takip eder. Kurum içinde çeşitli araştırma projeleri geliştirip uygulayabilir.
  2. Üniversite hastane diğer kamu kurum ve kuruluşları mesleki ve sivil toplum örgütleri ile ilişki kurarak kurumdaki psiko -sosyal hizmetlerin kalite ve etkinliğini artırmaya çalışır.

   

  Psiko Sosyal Programlar:

  Bireysel Çalışma Yöntemi; Kendisiyle, birbiriyle ve bulundukları çevredeki koşullarla ilişkilerinde güçlüğü olan kişilerin psikolojik ve sosyal fonksiyonlarını desteklemektir.

  Grup Çalışma Yönetmi; Küçük insan gurupları yoluyla bireyde ve çevrede arzulanan değişimleri yaparak bireyin gereksinimlerinin karşılanması ve sorunlarının çözülmesine yardım etme sürecini içine alan bir yöntemdir. Hükümlü tutuklulara yönelik olarak geliştirilen psiko sosyal serviste görevli uygulayıcı eğitimini alan psikolog ve sosyal çalışmacılar tarafından uygulanan Davranış Programları aşağıdadır.

  Önce Düşün (Genel Suçlu Davranış Programı); "Önce Düşün" Programı hükümlülere yönelik olarak hazırlanmış 23 oturumdan oluşan bir programdır. Oturumlar 90 dakikadır. Program problem çözme adımları ile başlamakta, bu becerilerin geliştirilmesi çalışmaları ile devam etmektedir. Programda, problemler hakkında düşünme ve gerçek yaşam koşullarında sorun çözme becerilerinin geliştirilmesine, bu becerilerin suç oluşturan davranış sorununa uygulanması ve gelecekteki suç oluşturan davranış riskinin azaltılmasına yardımcı olmak amaçlanmaktadır.

  Salıverilme Öncesi Mahkum Gelişim Programı; Program, şartlı tahliyeleri yaklaşan hükümlülere yönelik olarak hazırlanmıştır ve 10 oturumdan oluşmaktadır. Her oturum 90 dakika sürecek şekilde tasarlanmıştır.
  Program sırasıyla; iletişim becerileri, sorun çözme, müzakere becerileri, karar verme, aile ve arkadaşlarla ilişkiler kurma, yapılandırılmış faaliyetler ve stres yönetimi, haklar, sorumluluklar ve sosyal yardımlar ve gelecek planlaması oturumlarından oluşmaktadır. Tüm oturumlar hükümlülerin yeni beceriler edinmeye başlamasına ve mevcut becerilerini geliştirmelerine olanak sağlamaktadır.
  Program başarılı bir salıverilme için hükümlülerin hangi becerilere ihtiyacı olduğu ile ilgili araştırmalara dayanmaktadır ve bu becerilerin edinilmesi ile ilgili olarak bilişsel davranışsal bir yaklaşım kullanılmaktadır. Yeniden suç işlemenin önlenmesi ve hayat planlaması gibi konular tüm oturumların odağını oluşturmaktadır.

  Özel Gözetim ve Denetim Programı; Model Cezaevi Projesi kapsamında geliştirilen ve ceza infaz kurumu uzmanları tarafından uyarlanan bir programdır. 23 oturumdan oluşan programın amacı, katılımcıların öfke ve diğer olumsuz duygularının farkına varmalarını, bu olumsuz duygular sonucu ortaya çıkabilecek saldırgan davranışlardan kaçınmalarını ve bunları kontrol altına almak için gerekli becerileri kazanmalarını sağlamaktır. Oturumlar 60-90 dakika sürmektedir. Özel Gözetim ve Denetim Programında; Öfke ve Saldırganlık, Genel Uyarılmışlık ve Tetikleyicileri, Olumsuz Düşünceyi Durdurma Becerileri, Farklı Düşüncelere Odaklanmak, Öfke ve Saldırganlıkta Düşüncelerin Rolü, Algıları Yeniden Yapılandırmak, Problem Çözme Adımları, Geçiştirme ve Sorgulama Becerisi, Duyguların Tanımlanması gibi kişilerin öfke duyguları ile saldırganlık davranışlarını kontrol altına alma becerilerini geliştirmeye yönelik konu başlıkları yer almaktadır.

  Öfke Kontrolü Programı;Bu grup çalışması programı 2 şer saatlik 10 oturumdan oluşmaktadır. Öfke Kontrolüne giriş niteliği taşıyan bu program, Bilişsel Davranışçı Yaklaşım temeline göre hazırlanmıştır.

  Programın Amaçları

  • Katılımcıları öfkelenmelerine yol açan süreçler ve kendi davranışlarını izleme ihtiyacı konusunda bilinçlendirmek.
  • Katılımcıları öfkeyi kontrol etme ihtiyacı konusunda eğitmek ve bu eğitimin yararlarını göstermek.
  • Öfke kontrol tekniklerini geliştirmek.

   

  Programda; öfkenin aşamaları, öfkenin fiziki belirtileri, problem çözme, kendini sakinleştirici ifadeler, kendini ortaya koyma, grup baskısı, özgüven ve yakın ilişkilerde öfke gibi konular üzerinde durulur. Program öfkenin başarılı bir şekilde kontrol edilmesinin kişiye getireceği kazançlar üzerinde durur. Bu program sadece hükümlüler için değil öfkesini kontrol etmekte zorlanan herkese uygulanabilecek bir program olmaktadır. Öfkeyi kontrol etmenin bastırmak olmadığı, kişinin öfkesinin anlık değil aşamalı bir süreçten geçerek oluştuğu ve eğer bu süreçler fark edilir ve etkili tekniklerle müdahale edilirse öfkenin yıkıcı sonuçları ile karşılaşılmayacağı konuları üzerinde durulmaktadır. Program oturumlara başlamadan önce ön test ve program sonrasında son test uygulamaları ile ölçülmekte ve geri bildirimler alınmaktadır.

  Alkol ve Madde Bağımlılığı Programı; Alkol ve Madde Bağımlılığı Programı, 4 hafta boyunca düzenlenecek ve yaklaşık 1,5 saat süren 16 oturumdan oluşan bir programdır. Bu program Bilişsel-Davranışçı Terapi ile Zararın En Aza İndirilmesini hedefleyen bir modelde hazırlanmıştır. Programın amacı madde kullanan kişileri tedavi etmek değil, tedaviye yönlendirilmeleri konusunda farkındalık oluşturmaktır. Madde kullanımı ve bununla ilgili suçlara karışan hükümlüler ile çalışmalar yapılması planlanmakta ve madde kullanım zararları ve zararın en aza indirilmesi becerileri üzerinde çalışılmasına odaklanmaktadır. Program oturumları 3 başlık altında değerlendirilebilir.

  • Bilgilendirme Oturumları: Alkol ve Madde Bilinci, Zararın En Aza İndirilmesi, Toplumda ve Ceza İnfaz Kurumunda Tedavi Hizmetleri, Değişim Döngüsü,
  • Farkındalığı Arttırmaya Yönelik Oturumlar: Alkol ve Madde Bağımlılığı Haritası, Tekrar Kullanma/Yeniden Başlama, Yüksek Risk Durumları,
  • Yaşam Becerilerinin Geliştirilmesine Yönelik Oturumlar: Yaşam Becerileri, Problem Çözme Becerileri, İlişkiler/Madde Kullanıcılarından Uzak Durmak olmaktadır.

   

  0-18 Yaş Aile Eğitim Programı; Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği içerisinde yürütülen ve bir aile eğitim programı olan 0-18 Yaş Aile Eğitim Programı da kurumlarımızda uygulanmaktadır. Program; 0-18 yaş grubu çocuğu olan ailelere yönelik olarak hazırlanmış ve çocukluk gelişimi desteklenen çocukların sayıca artmasını hedefleyen, bu amaçla destekleyici ve koruyucu bir ortamın geliştirilmesini sağlamaya çalışan bir programdır.

  Program; 0-3 Yaş Aile Eğitim Programı, 3-6 Yaş Aile Eğitim Programı, 7-11 Yaş Aile Eğitim Programı ve 12-18 Yaş Aile Eğitim Programı olarak 4 modülden oluşmaktadır.

  Adres

  Yeni Mah. Koru Cad. NO:44 Sulakyurt / KIRIKKALE

  Telefon

  0 318 812 70 89

  E-Posta